Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын Тамгын газар

Тус сум нь мал аж ахуй, газар тариаланг зөв хослуулан хариуцлагатай уул уурхайг  дэмжин аялал жуулчлал, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулан   экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч сум болох хэтийн зорилго тавьж дараах гол зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна.
  • Улсын “Жишиг сум” болох     
  • Аймгийн тэргүүний сум болох
  • Эдийн засгийн бүтцийг боловсронгуй болгож, хэрэглэгч сумаас үйлдвэрлэгч сум болох.
  • Ажлын байрыг нэмэгдүүлж ажиллах хүчний байршлыг хүн амын суурьшил, газар нутгийн зохион байгуулалт, эдийн засгийн бүтэцтэй уялдуулан зөв байршуулах.
  • Нийгмийн дэд бүтэц, орон сууцны хангамжийн хувийг дээшлүүлэх.
  • Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх.
  • Орон нутгийн нөөц боломжид тулгуурласан жижиг дунд, өрхийн үйлдвэрлэл хөгжүүлэх.

Сумын Тамгын Газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

© 2014 он Булган аймгийн Бүрэгхангай сумыг Засаг Даргын Тамгын газар